1) NIET AUTHENTIEKE RENTESWAPS & DERIVATEN

Een Swap is een valuta wissel bedoeld voor Multinationals waarbij ‘banktegoeden’ onderling worden uitgeruild.

 

EEN OPTIE, OOK WEL DERIVAAT

 

Beleggingsinstrumenten als opties, ook wel DERIVATEN genoemd worden vaak gebruikt om risicovol te speculeren ! Alle Derivaten zijn afgeleide producten die hun waarde ontlenen aan een ‘ander goed’ bijvoorbeeld een aandeel of obligatie !!

 

Dat ‘goed’ wordt onderliggende waarde genoemd ! Opties / Derivaten zijn verhandelbaar ! Wat impliceert dat wanneer deze niet zou bevallen je deze kunt verkopen.

 

Ik denk dat er voorbeelden te over zijn waarbij het Derivaten contract na staking of verkoop van een bedrijf nog bleven doorlopen....... (dus ook in dit geval was er waarschijnlijk sprake van een misverstand .....).

 

Opties (Derivaten) zijn een verhandelbaar recht om tegen betaling (van een premie) tijdens een overeengekomen periode (de looptijd) een bepaald aantal aandelen (onderliggende waarde) voor een overeengekomen prijs (uitoefenprijs) te kopen (call optie) of te verkopen (putt optie).

 

In deze uitleg wordt met geen woord gerept over een verzekering tegen een prijsstijging c.q. rentestijging .....

 

Zeker wanneer we de eerste zin van bovenstaande alinea  als uitgangspunt nemen is er dus sprake van een RISICOVOL PRODUCT en niet van een DEFENSIEF PRODUCT !!

 

Opmerkelijk is dat een aandeel of obligatie een heel ander product is dan bijvoorbeeld een hypotheek, de hoofdsom schuld heeft immers een vaste waarde alleen het rentecomponent is variabel te noemen .......

 

Er wordt wel over opties en futures gesproken in relatie tot rentestijgingen maar geen enkele keer in combinatie met een hypotheek ...... !!

 

Er zijn opties (Derivaten) in: aandelen, obligaties , indices (beurskoersen ) en commiditys (grondstoffen). Ik mis hierbij het woord hypotheken ....

 

In aanmerking nemende dat ‘Willem‘ het hoofd Security van Rabobank al in 2009 niet bekend was met het feit dat wij Derivaten hadden is het zeer aannemelijk dat de Swaps en Derivaten in het MKB in algehele zin een zeer effectieve manier is gebleken om een ontzettend grote Cash Cow te creëren waarbij het genereren van premies voor de verkopers slechts een heel klein onderdeel is .....

 

Door het ontbreken van een tegenrekening is het aannemelijk dat deze opbrengsten buiten de boeken van de Rabobank worden gehouden ........

Zoals in de inleiding al is aangegeven, is de relatie met de Rabobank gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Echter blijkt dat bij nader onderzoek naar de werkelijke reden van het faillissement dat de activiteiten/adviezen van de Rabobank haaks op dit vertrouwen zijn uitgevoerd met als enig doel om zo veel mogelijk geld naar de Rabobank te laten vloeien.

 

 

In 2006 worden wij door de Rabobank geadviseerd om een Renteswap of Derivaat af te sluiten op onze lopende financieringen om zo eventuele rentestijgingen gedurende de looptijd op te kunnen vangen.

Bij een Renteswap of Derivaat betaalt de klant bij afsluiten geen premie of provisie maar betaalt over een aantal jaren gelijk aan de looptijd van de Variabel Rentende Lening een vast percentage aan Swaprente aan de Tegenpartij. Daartegenover betaalt de Bank periodiek een variabele rente (vaak met de Euribor als Referentie) aan de klant.

 

Tijdens het intakegesprek, waarbij op het laatst een afzegging is van onze accountant M.J de Boer, worden we eenzijdig ingelicht over de voordelen van de Renteswap, namelijk wanneer de Euribor rente gaat stijgen. Er wordt met geen woord gerept over de nadelen/risico wanneer de Euribor rente gaat dalen. Op basis van deze eenzijdige voorlichting wordt besloten om een Renteswapcontract met een looptijd van 10 jaar af te sluiten.

Tijdens de eerste 6 kwartalen kunnen wij de waardeontwikkeling (Obligo) van de Renteswap volgen aan de hand van de door de Rabobank verstrekte overzichten.

Na 6 kwartalen heeft de Renteswap zich ontwikkeld tot een positieve waarde (tegoed) van € 52.475,--.

 

In 2008 worden wij echter opnieuw door de Rabobank geadviseerd om de lopende Renteswap te vervangen door een nieuwe Renteswap. Wederom wordt, op basis van goed vertrouwen, het advies van de Rabobank gevolgd en wordt er een nieuwe Renteswap afgesloten.

 

Na het afsluiten van dit tweede Swapcontract blijven de overzichten van de waardeontwikkeling (Obligo) echter achterwege, ook worden we geconfronteerd met noodzakelijke bijstortingen door verliezen op dit Swapcontract variërend tot wel € 50.000,-- per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is niet traceerbaar wat er met de obligo van € 52.475,-- is gebeurd uit het eerste Renteswapcontract. Er wordt ons verteld dat wij er gerust vanuit kunnen gaan dat het Obligo (tegoed) van het 1e contract ten goede is gekomen aan het 2e contract. Vanwege het ontbreken van cruciale wettelijke voorwaarden kan zowel het 1e als het 2e contract niet hebben bestaan. Uitleg en originele dagafschriften worden niet aan ons ter beschikking gesteld.

Binnen de financiële wereld kunnen producten zoals Renteswaps en Derivaten niet zomaar ontwikkeld en verkocht worden. Renteswaps waren oorspronkelijk bedoeld voor internationaal opererende bedrijven en multinationals. Voor deze producten zijn wettelijke voorwaarden opgesteld, waaraan zowel het product zelf, alsook de doelgroep waaraan het product wordt verkocht moet voldoen.

 

AUTHENTIEKE WETTELIJKE VOORWAARDEN

 

De authentieke wettelijke voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke financieringsvorm waren, dat een onderneming aan minimaal 2 van de 3 volgende voorwaarden moest voldoen.

 

1  Eigen vermogen  €    2.000.000

2  Balanstotaal        €   20.000.000

3  Omzet                 €   40.000.000

 

Als we kijken naar deze wettelijke voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke financieringsvorm, dan voldeden we aan geen van de 3 voorwaarden.

 

Als we kijken naar de verplichte elementen van een Renteswap, kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

 

 2       Ons eerste Swapcontract had een tegenrekening, het tweede niet. De verplichting van een tegenrekening heb ik bevestigd gekregen door Theo Brugman

(Intake Fraude Team Belastingen)  Prof.Dr.Marcel Pheijffer ( Forensisch Register Accountant )  en oud Bankier Ad Broere.

 

3        Een swap contract vereist 3 handtekeningen; 1 handtekening Treasury desk, 1 handtekening Accountmanager bank,e en 1 handtekening cliënt.. Bij ons ontbreken de handtekeningen van de Treasury Desk op zowel het eerste als het tweede contract, waardoor deze Swapcontracten niet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

 

4         Bij het eerste Swapcontract in de periode van 2006 t/m half 2008 (6 kwartalen) kregen wij de wettelijk verplichte overzichten van de waarde ontwikkeling wel, bij het tweede contract niet meer. (zie link foto NVB)

 

5         ISDA  ( International Swaps en Derivates Association is de tegenpartij, en niet de Bank zoals wordt verondersteld.

 

6         Indien een Swapcontract niet wordt opgezegd na een faillissement is er sprake van een overtreding van de ISDA regelgeving (link Wikipedia).

 

Aan deze 6 voorwaarden dient te worden voldaan anders is een contract niet authentiek en dus ongeldig.

Bovenstaande eigenschappen komen van iemand die naar eigen zeggen de oprichter was van de Treasury Desk van Rabobank Nederland

Gebruikelijk was om 90% van de Swapcontracten maandelijks af te rekenen, dit vanwege de koppeling met de maandelijkse Euribor rente. Bij ons werd er per kwartaal afgeschreven.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Waarom word tot € 50.000,- per jaar afgeschreven voor een Swapcontract wat wettelijk niet bestaat en namens wie incasseert de Rabobank deze bedragen ?.

Waarom moest een winstgevend contract vervangen worden door een verlieslatend contract ?.

Wat zou het resultaat of effect geweest zijn wanneer het eerste contract, het winstgevende, de volledige looptijd had volbracht ?.

Waarom heeft de bank niet een Rentecap aangeboden i.p.v. een Swapcontract ?.

 

AFWIKKELINGSVOORSTEL RABOBANK SWAPCONTRACTEN

Vanwege een te hoge ‘dekkingsgraad’ hebben wij een voorstel gekregen van Jos van Blokland, hoofd insolventie Rabobank Nederland, om € 1000,- op een voor ons geblokkeerde rekening te storten (i.v.m. ons faillissement) en dat voor twee contracten waar honderdduizenden Euro’s in zijn omgegaan en die in werkelijkheid niet authentiek waren en dus niet bestaan.

 

A.F.M. – AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN

Samen met onze 2e advocate zijn wij bij de A.F.M geweest om o.a. aan te geven dat ons 2e Swap geen tegenrekening had. Buiten niet deugdelijke Swapcontracten gaven wij destijds o.a. aan dat er sprake was van o.m. gemanipuleerde rekeningafschriften, torenhoge memoriaalboekingen en zeer grove afwijkingen in het kadaster t.o.v. van de onderliggende hypotheken. Het enige wat wij als groep Texelse M.K.B. ondernemers konden doen was een officiële klacht indienen tegen onze accountant. Toen al werden de banken in bescherming genomen en ook op dit moment worden deze nog steeds beschermd gezien het voorstel wat er ligt om € 100.000,-- per Swap contract terug te betalen ook wanneer de inleg beduidend hoger is geweest. En blijkbaar ook wanneer de contracten niet authentiek zijn geweest.

Door het ontbreken van een tegenrekening is het aannemelijk dat de opbrengsten buiten de jaarrekening van de Rabobank worden gehouden en dat er dus geen belasting wordt betaald over de inkomsten.

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide