14) BETROKKEN PERSONEN EN INSTANTIES

 

DELLOITE EN TOUCHE

Al in 2007 hebben wij het grootboek van 2007 door deze gerenommeerde accountant laten controleren, afwijkende memoriaalboekingen werden ook door hun niet opgemerkt.

 

HOFFMAN BEDRIJFSRECHERCHE

Na een korte introductie in Almere hebben wij een afspraak gemaakt waarin door Hoffman geconstateerd werd dat wij, wanneer we internet bankierden, wij daadwerkelijk inlogden bij de Rabobank. Er werden geen vragen gesteld over het feit dat wij een Pinautomaat hadden zonder tussenkomst van een betaaldienstverlener. Na ontvangst van het rapport had ik het gevoel dat er iets niet klopte. De bevestiging kreeg ik na ongeveer twee weken toen ik een telefoontje kreeg van de Hoffman onderzoeker, die niets had kunnen vinden. Hij vroeg wat ik aan het doen was. Ik antwoordde ‘gewoon begrotingen maken en verkopen en dergelijke’. Ik zei ‘hoezo, er was toch niets gevonden’ daarop antwoordde hij met ‘ok’, dan is het goed’. Toen ik de telefoon neerlegde wist ik het zeker, er klopt iets helemaal niet. !!

 

VMB BEDRIJFSRECHERCHE

Deze mannen zouden de onderste steen wel even lichten en de directeur zei ‘ ik heb twee registeraccountants jouw administratie laten controleren en deze kwamen tot de conclusie dat de rekeningafschriften gemanipuleerd waren’. Ondanks het feit dat wij vooraf hadden aangegeven dat het een bankfraude betrof gaven ze aan dat ze verder niets voor ons konden betekenen, dit omdat ze zelf gefinancierd waren door de Rabobank.

 

MAARTEN JEROEN DEN BOER (‘Register Accountant’)

Zie apart hoofdstuk 13

 

HENK WIERINGA (Register Accountant)

In aanloop naar de vertrouwensbreuk met accountant MJ den Boer heeft accountant Henk Wieringa een onderzoek laten verrichten door een medewerker naar de inkoopfacturen. Deze kon aan de inkoopzijde van boekjaar 2009 geen gekke dingen ontdekken. Wel was hij in het bezit van het grootboek dus had hij als accountant de memoriaalboeking van € 800.000,-- moeten zien.

 

JOOP DE JONG (Register Accountant)

Na een controle van de inkoopzijde van het grootboek door accountant Joop de Jong  hadden wij een afspraak gemaakt om ook de kostenzijde van boekjaar 2009 te controleren. Bij het afscheid gaf hij aan geen gekke dingen te hebben gezien aan de inkoopzijde en sprak de verwachting uit dat bij een controle van de kostenkant ook geen afwijkingen naar voren zouden komen. Wat de heer de Jong op dat moment nog niet wist was dat er een memoriaal boeking van € 800.000,-- ten laste van de voorraad was geboekt, deze boeking werd in opdracht van accountant MJ den Boer door onze administratrice in 12 gelijke delen weg geboekt. Tevens gaf hij aan even te gaan bellen met Ronald Bleeker, directievoorzitter van Rabobank NHN. Wij hadden een goed gevoel bij deze controle en waren verwachtingsvol voor het kostendeel. Op de afspraak een week later was Dhr. de Jong als een blad aan een boom omgedraaid. Hij had geen idee hoe het zo slecht met het bedrijf kon gaan en was met een half uurtje weg om vervolgens niet meer terug te komen.

 

JAN KEES VAN DER LEEK (Accountant Brouwer & Oudhof – Niehee Lancee)

Accountant Jan Kees van der Leek is door accountant MJ den Boer bedreigd met de woorden: ‘het verleden laat je met rust want ik weet waar je dochter op school zit’.  Nog wat bleekjes om de neus en zichtbaar aangeslagen sprak hij uit niet gevoelig te zijn voor intimidaties en hij zou de onderste steen wel even lichten. Tijdens de controle van de handmatige tellingen heeft hij zelf slechts 10% van de verkoopfacturen en een deel van de jaarmarge gecontroleerd en aan het einde van de dag sprak hij uit dat de door ons getelde marge van € 975.000,-- aannemelijk moest zijn, dit omdat er nog ruim 1300 verkoopfacturen nageteld moesten worden. Om toch nog de laatste boot te halen gaf hij aan te gaan nadenken over hoe hij e.e.a. verder zou gaan aanpakken. Hij sprak uit dat hij er z.s.m. op terug zou komen. Tot op de dag van vandaag wachten we nog steeds op het vervolgonderzoek van accountant Jan Kees van der Leek.

 

HANS BARTELDS (Register Accountant en oud top bankier FORTIS)

Hans Bartels heeft ons een langere periode bijgestaan en heeft in eerste instantie een lijmpoging gedaan. Een lijmpoging omdat er sprake was van een verstoorde relatie tussen de Rabobank en ons omdat wij de vragen die leefden niet beantwoord kregen en deze via de 1e advocaat probeerden af te dwingen. Tijdens een gesprek met Ronald Bleeker van Rabobank NHN gaf deze het volgende aan: ‘of de brief van de advocaat gaat van tafel of jullie gaan direct failliet!’ Ik reageerde furieus maar beleefd. Ik liet me niet bedreigen door een bankier die ik normale vragen stelde en die uitsluitend betrekking hadden op mijn bedrijf en over onduidelijke transacties op bankrekeningen. Bartelds deed in een e-mail de belofte dat alle vragen door hem persoonlijk beantwoord zouden worden. Ik was verontwaardigd omdat de brief die van tafel moest incl. dossieropbouw inmiddels ca. € 40.000,-- had gekost. Gezien de status van deze oud bankier en zijn schriftelijke belofte ben ik uiteindelijk gezwicht. In opdracht van Bartelds hebben wij het volledige grootboek afgeletterd d.w.z. boeking 1 met factuur nummer 1 contoleren op bedrag en kostenplaats enz. enz. Hieruit kwam, behalve de 8 ton memoriaalboeking, geen onregelmatigheid voor. Uiteindelijk heeft ook Bartels het werk neergelegd en geen enkele vraag beantwoord. Wel heeft hij geprobeerd ons over het Marge verschil van 2 ton heen te laten stappen. Dat heb ik geweigerd dit omdat het kasstroomoverzicht inmiddels klaar was en een negatief  verschil liet zien van € 885.000,- Daarop gaf hij aan dat ‘iemand met zijn staat van dienst onmogelijk een fraude van deze omvang kon aanmelden’.

 

INKOOPCOMBINATIE

Onze inkoopcombinatie gaf al vanaf 2008 aan dat de jaarrekeningen niet konden kloppen. De Directievoorzitter wist een expert die bereid was op zijn kosten de marge na te rekenen en te controleren. In totaal 1485 verkoopfacturen.  Na controle bleek het margeverschil nog steeds € 200.000,--. Na verloop van tijd bleek dat Hans Bartels niet verder wilde onderzoeken en stelde voor om over de 2 ton heen te stappen. Inmiddels was ons kasstroomoverzicht klaar wat een negatief verschil liet zien van € 885.000,--. Een immens verschil waar ik weigerde overheen te stappen.

 

PROF. DR. MARCEL PHEIJFFER (Forensisch Registeraccountant)

Zie apart hoofdstuk 10 ‘Afhankelijke onderzoeker’

 

HENK DE BOER (Register Accountant Fermera bv)

Door de AFM op ons dak gestuurd om alles in het honderd te laten lopen, te frustreren en te kleineren. Doordat wij in het begin met een groep Texelse familiebedrijven optrokken en dus een veel breder dossier hadden dan alleen ons eigen dossier hebben wij na ons gesprek met de AFM contact opgenomen met de Klokkenluiders expertgroep. De voorzitter gaf aan dat hij was benaderd door de AFM met het verzoek om de klok in dit dossier niet te gaan luiden. Wat de reden was is niet duidelijk. Door tussenkomst van de AFM hadden wij in eerste instantie geen idee met wie we het gesprek aangingen. Door de beperkte financiële middelen hebben we vooraf afgesproken dat hij zich eerst vrijblijvend zou gaan inlezen en dan een offerte per dossier zou maken. Tegen alle afspraken in heeft hij na het inlezen eerst een factuur gestuurd die wij vervolgens niet konden voldoen. Waar Henk de Boer allemaal overheen heeft gelezen? (zie hoofdstuk 9)

 

JAN TER REEHORST (Register Accountant)

Zou de eerste kaart uit het kaartenhuis trekken maar is in plaats daarvan gaan doorborduren op basis van cijfers waarvan hij wist dat deze niet konden kloppen . Heeft zich daarmee niet aan de afspraak gehouden. In eerste instantie heeft hij diverse mensen van de Texelgroep gesproken maar is niet in staat gebleken of kwam onder druk van de Banken te staan waardoor hij heeft besloten om alles met rust te laten en het financiële systeem te laten bestaan zoals het nu is. Hij heeft een aantal klanten overgenomen van accountant MJ den Boer maar deze zijn er voor zover ik weet niet heel veel verder mee gekomen.

 

OVERHEDEN

Na onze ervaringen in de afgelopen jaren kunnen wij het vooroordeel wegnemen dat ambtenaren lui zijn. In eerste instantie werkt het ambtenarenapparaat naar behoren. De werkwijze is dat er begonnen wordt met een ‘aangifte’, er wordt een verwachting  gecreëerd dat er na de aangifte specialisten aanschuiven die meer verstand van zaken hebben.

Door de macht van het financiële systeem loopt alles via een vooropgezet plan waarbij iedereen zijn uiterste best doet om de burger het nakijken te geven. Overheden zijn naar onze mening de bewakers of hoeders van het financiële systeem. Alles, maar dan ook alles wordt in het werk gesteld om dit systeem in stand te houden. (zie hoofdstuk 9)

Omdat wij van onze advocaat opdracht kregen om ‘aangifte’ te doen van malversaties, fraude en misstanden hebben wij bij alle ons bekende overheidsinstanties aangifte proberen te doen.

Na een gesprek van de Rabobank met onze laatste advocaat waarin ze geïntimideerd werd door de bank, heeft ze vanwege de grote hoeveelheid afwijkingen in onder meer het kadaster, contact opgenomen met de belastingdienst.

Enkele groepsleden zijn in eerste instantie op bezoek gegaan bij het Belastingkantoor Alkmaar en na het beluisteren van de misstanden is er op kantoor van onze advocate een hele dag gesproken met de leden van de Texelgroep.

 

BELASTINGDIENST

Al tijdens de eerste gesprekken viel het de groepsleden op dat alles geridiculiseerd werd en dat er van hun kant geen actie kon worden verwacht. Voor de vorm was er nog een wel een mevrouw van de FIOD aanwezig die rechtstreeks aan de directie rapporteerde.

Voor de meesten van ons was dat wel een breekpunt van vertrouwen in een goede afloop. Er zijn die dag ontzettend veel misstanden besproken. Echter, de belastingdienst maakte alles klein en vond eigenlijk niets de moeite waard om te onderzoeken.

 

POLITIE (Texel)

Na veel vijven en zessen zijn wij keurig ontvangen en hebben wij aangifte gedaan van samenspanning door Accountant, Notaris en Rabobank NHN. Alles is keurig uitgeschreven en er zou een vervolg op komen. Op dat moment wilden de andere families ook aangifte doen maar dit was niet mogelijk; er was namelijk niets aan de hand, zo werd ze verteld en ze waren dus niet welkom. Daarom werd hen niet de mogelijkheid geboden om aangifte te doen.

 

BUREAU FINANCIËLE RECHERCHE

Ze konden helemaal niets met de aangifte zoals die was opgeschreven door de dienstdoende agenten op Texel dus kwamen ze zelf naar het eiland om de aangifte op te nemen. Aldus geschiedde op een vrijdag. Na het 2e gesprek werd onze advocate in de loop van de daaropvolgende maandagmorgen gebeld met de mededeling: ‘er is niets aan de hand’ !

 

FIOD

Op uitdrukkelijk verzoek van een groepslid zijn wij naar het hoofdkantoor van de FIOD in Amsterdam gegaan om aangifte te doen. We werden door twee heren ontvangen die na een kort gesprek aanboden om hen op één A4-tje zoveel mogelijk informatie te verstrekken; dit hebben we gedaan en na het verzenden kwam er een berichtje dat de mail in goede orde was ontvangen en dat de informatie op de juiste plek terecht zou komen. Ik vermoed zelf inmiddels ‘in de prullenbak’.

 

HOOFD OFFICIER VAN JUSTITIE FINANCIEEL - LANDELIJK PARKET – FIOD – GEHEIME DIENST

Nadat alle acties en gesprekken op niets uit leken te lopen hebben we een gesprek met een journalist gehad. Deze heeft  aan de hand van ons relaas een aantal telefoontjes gepleegd en uiteindelijk melding gedaan bij een bekende van hem, de Hoofdofficier van Justitie financieel. Deze heeft het landelijk parket ingeschakeld en de directeur van de FIOD nam de avond erop al contact op met een groepslid, maar zoals bij alle sporen, is ook deze dood gelopen.

 

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Nadat wij van de wettelijk ongeldige Swapcontracten in het MKB melding deden tezamen met nog een aantal misstanden (grove afwijkingen in kadaster tussen de hypotheken en de hypotheekinschrijvingen maar ook van gemanipuleerde rekeningafschriften) kregen wij uiteindelijk een klachtenformulier van hen toegestuurd om melding te doen van een onbetrouwbare Registeraccountant. Toen een aantal families met een faillissement werd bedreigd door medewerkers van de Rabobank haakten ze af. Ook heeft de advocate melding gedaan van het feit dat de vragen niet werden beantwoord maar ook hierop werd geen actie ondernomen. Uit de Swapdeal waarin ieder MKB bedrijf € 100.000,-- als tegemoetkoming zal krijgen blijkt pas echt dat ze er ter bescherming van de banken zijn en zeker niet ter bescherming van het MKB of andere gedupeerden.

De AFM heeft contact opgenomen met de Klokkenluiders expertgroep om de bel in dit dossier niet te gaan luiden.

N.B. doordat de afschrijvingen van de Swaps lopen via een (geblindeerde) tussenrekening van de bank welke niet vermeld staan op de rekeningafschriften is het aannemelijk dat deze opbrengsten buiten de jaarrekening van de Rabobank worden gehouden. Dankzij dit feit wordt er naar alle waarschijnlijkheid geen inkomstenbelasting betaald. Zo zie je maar, de gewone burger zal ook nu weer opdraaien voor de stroppen van frauderende bankiers.

 

MELDPUNT KLOKKENLUIDERS

Verhaal gedaan geen enkele reactie.  Het enige advies: neem contact  op met uw bank!

 

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Samen met een collega die zelf een zichtbaar fors nadelig saldoverschil heeft gehad over een langere periode contact gezocht en uitgelegd dat wijzelf in slechts 1 boekjaar € 885.000,-- verschil hadden verzocht om onderzoek, maar dit was niet noodzakelijk, het was namelijk niet mogelijk volgens het ministerie

 

POLITIEKE PARTIJEN

Aan bijna alle politieke partijen waaronder PvdA , CDA , SP , Christen Unie  en VVD hierover beklag gedaan. Helemaal niemand heeft een reactie gegeven op onze vraag voor een nader onderzoek.

 

HOOFD SECURITY RABOBANK NL (Willem)

Gaf in 2009 al aan dat hij NIET bekend was met het feit dat wij een Swapcontract hadden. Ook gaf hij het advies om vooral hierop door te gaan onderzoeken. Na enkele dagen kwam hij er vermoedelijk achter dat wij niet het enige bedrijf waren die Swapcontracten hadden die hij niet in zijn administratie had. Vanaf dat moment hebben wij niets meer vernomen van deze Willem.

 

BERRY MARTIN  (Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland)

Is uitgenodigd door onze 2e advocaat om af te spreken omdat er grote afwijkingen zijn geconstateerd in het kadaster in relatie met de hypotheken. Hij weigerde een afspraak maar zegde wel een intern onderzoek van de bank toe. Niets meer van gehoord.

 

GIJS HOL  (Beveiligingszaken Rabobank Nederland )

Hoofdonderzoeker van het interne onderzoek van Rabobank NL: las over niet authentieke Swapcontracten heen en ook over de grote verschillen tussen kadaster en hypotheken en had ook niet gezien dat er op Texel verschillende pinautomaten zonder betaaldienst verlener werkten.

 

JOS VAN BLOKLAND (hoofd insolventie Rabobank Nederland)

Zie apart hoofdstuk 12

WIM van der WAL  (voormalig Accountmanager Rabobank NHN)

Vond hypotheekinschrijving van € 2.000.000,- normaal terwijl het wettelijk gezien maximaal € 800.000,-- had mogen zijn.

 

RONALD BLEEKER (voormalig directievoorzitter Rabobank NHN)

Dreigde met faillissement als de 1e brief van onze advocaat niet van tafel ging. Deelde de inhoud van deze brief met onze vorige accountant MJ den Boer. Na een kort maar duidelijk gesprek met ons op donderdag, kondigde hij de week later aan dat hij werd overgeplaatst naar een andere bank.

 

LIEUWE KOORN  (Accountmanager Bedrijven Rabobank NHN)

Achtte het nodig zijn zorgen te delen over mijn ”geestelijke gesteldheid’ met mijn schoonfamilie en wenste ze succes met hun overspannen schoonzoon. Tussen Kerst & Oud en Nieuw 2009 belde hij ons dat we precies op 0 zouden uitkomen de jaarrekening ( lees bankrekening ) gaf echter een enorm verlies aan. Hij veranderde binnen een week van vol vertrouwen in mij naar zeer zorgelijk, wat leidde naar onze eerste opzeggingsbrief.

 

GERARD GOTSCHALK (toenmalig hoofd krediet comité Rabobank)

Ik vroeg hem om storneren (terugboeken) van bedragen die buiten ons om werden afgeschreven en maakte hem duidelijk dat er geld weglekte waarop hij vroeg; ‘Vertrouw je ons niet’, ik bevestigde dat ik weinig vertrouwen meer had in de Rabobank waarna er een stortvloed van intimidaties werd uitgesproken.

HANS SCHERS (door rechtbank beëdigd onderzoeker)

Heeft een schriftelijk verzoek gedaan aan de Rabobank om de tussenrekeningen te controleren maar kreeg geen reactie op zijn verzoek.

 

MARC POLDNER (Afdelingsdirecteur Rabobank NHN)

Hij veranderde evenals Lieuwe Koorn, Accountmanager Bedrijven Rabobank, binnen een week van vol vertrouwen in mij als ondernemer naar zeer zorgelijk wat leidde tot onze eerste opzeggingsbrief. Marc Poldner is nu bestuurslid van het Texelfonds.

 

RUUD DE VRIES (voormalig Accountmanager Speciaal Beheer Rabobank NHN)

Omdat de Rabobank vreesde voor een rel vanwege de uitleg die wij op de winkelramen hadden geplakt stond Ruud de Vries binnen 24 uur op de stoep en bood hij aan om € 500.000,- in mindering te brengen op onze hypotheek als we de volgende dag direct weer open zouden gaan. Wij gaven aan dat dat een sigaar uit eigen doos was en wij de winkel niet meer wilde openen. Wel maakten wij afspraken over het afwikkelen en uitleveren van ons orderboek. Op de toezeggingen van bijvoorbeeld de betalingen aan onze leveranciers moesten wij terug komen omdat hij zich niet aan de afspraken hield. Door gebrek aan vertrouwen in ons stelde hij iemand aan om alles in goede banen te leiden. Deze mijnheer was echter totaal ongeschikt en had geen enkel idee waar hij mee bezig was. Alle uitleveringen kwamen twee weken stil te liggen. Ruud de Vries vond het ‘niet bestaande onderzoeksrapport’ van onderzoeker Marcel Pheijffer applauswaardig. Op vragen heeft hij nimmer antwoord gegeven.

 

JAN VENEMA  en HAN PASTOOR (Rabobank verzekeringen)

Vergaten een waterschade door te geven aan zowel Nationale Nederlanden en Interpolis. Jan Venema weigerde restitutie van de teveel betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering en zou een eventuele schriftelijke klacht zelf in behandeling nemen, ofwel de slager keurt zijn eigen vlees!

 

WIEBE DRAIJER (Directievoorzitter Rabobank Nederland)

Hebben wij in een aangetekende brief geïnformeerd over de misstanden waaronder niet Authentieke Swapcontracten, Gemanipuleerde Pinautomaten, Gemanipuleerde Rekeningafschriften en zeer grote afwijkingen in het kadaster en onderliggende hypotheken dit om te voorkomen dat hij middels onze publicaties voor een voldongen feit zou komen te staan. Hij heeft het echter niet nodig gevonden om op de brief te reageren.

Citaat Wiebe Draijer: 13-10-2016 VNO-NCW

Iedere CEO moet zijn invloed gebruiken om iets bij te dragen aan de Maatschappij. En moet moreel leiderschap tonen. Ook als je CEO bent van een Beursgenoteerd bedrijf met maar één succesfactor, namelijk aandeelhouderswaarde. Dan nog is het je verantwoordelijkheid om het goede te doen. dat gebeurt nog onvoldoende vind ik. Terwijl dat meer dan ooit nodig is. Oude instituties nemen die taak niet meer voldoende op zich. De kerk heeft die stem nog nauwelijks. Politieke Partijen zijn voornamelijk met het politieke bedrijf bezig. Iemand – het bedrijfsleven – moet dan naar voren stappen en die taak op zich nemen.

Vooral die laatste woorden heb ik zeer ter harte genomen. Dit is zoals hij naar buiten toe treedt ,  wij hebben de praktijk ervaren …….

 

CURATOR ARTHUR SWEENS (huisadvocaat Rabobank en voormalig lid Raad van Bestuur Rabobank NHN)

Vond vanwege het door ons niet goed kunnen omschrijven van de problematiek het niet nodig om, zoals hij verplicht was, onderzoek te doen naar eventuele frauduleuze praktijken. Zou het toeval kunnen zijn dat de gestelde vragen betrekking hadden op dezelfde periode waarin hij lid van de Raad van Bestuur was van onze Rabobank?.

Ondanks een eigendomsvoorbehoud op roerende zaken stond hij toe dat deze door de tijdelijke huurder van het pand werden gedemonteerd en verkocht. Reactie op vragen van leveranciers zijn nooit gegeven.

 

ADVOCATEN; CMS Derks Star Bussmann advocaten en Blokziel advocaten

Zowel de 1e als de 2e brief van de advocaten zijn op geen enkele wijze beantwoord alleen volgden er intimidaties en dreiging met faillissement alsook de mededeling dat de kosten van de advocaten van de Rabobank op ons verhaald zouden worden.

 

MARION HOOGERHEIDE (notaris op Texel)

Tijdens de verkoop van ons oude winkelpand wordt er een aflossingsboete van €22.500,- in rekening gebracht. Dit bedrag had apart vermeld en onderbouwd moeten worden op de eindafrekening. (Het is zeer ongebruikelijk dat er een boete betaald moet worden bij verkoop van onroerend goed). Ook had de notaris deze ABN-AMRO boete aan de aflossingsnota moeten vasthechten. De hypotheekinschrijving voor de nieuwe winkel welke € 2.000.000,-- bedroeg was bijna € 1.200.000,-- te hoog volgens de regelgeving van de BIS bank. De achtergestelde koopsom van € 200.000,-- i.v.m. het titelgebrek werd door deze notaris naar de Rabobank i.p.v. van naar ons (de houder van het onroerend goed) overgemaakt.

De Rabobank weigert al jaren het bewijs te leveren dat de € 200.000,-- daadwerkelijk in mindering van de hypotheek is gebracht)

Er ontbreken geen volgnummers in de rekeningafschriften en het was voor ons eenvoudig te controleren of deze € 200.000,- ons daadwerkelijk heeft bereikt hetgeen niet het geval is.

 

HERMAN BAKKER (Register Accountant)

Ook deze Registeraccountant hebben wij geraadpleegd en kon evenals alle andere Register(accountants) geen onregelmatigheden vaststellen in het grootboek van 2009 las ook hij over de memoriaalboeking van bijna € 800.000,-- heen …….

 

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide.